Logo Kamnet
Kamnet.pl

InformacjeBEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Stosując się do Prawa Telekomunikacyjnego, zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, umieszczoną na stronie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej: http://www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856

Podstawa prawna:

Art. 175e.

 1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
  • potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych; 
  • rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym; 
  • przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. 
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1. UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość obsługi dla naszych klientów zapewniamy szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

Art. 79c

 1. Zapewniamy w swojej siedzibie obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą.
 2. Zapewniamy w swojej siedzibie bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia zobowiązana jest zgłosić firmie Kamnet zamiar skorzystania z niego osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Udogodnienie zostanie udostępnione w uzgodnionym terminie.
 3. Zapewniamy dostępność do siedziby firmy dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu.
 4. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną oferujemy pomoc osoby reprezentującej firmę Kamnet we właściwym skonfigurowaniu urządzenia dostępowego dla tych usług w naszej siedzibie lub telefonicznie, posiadamy również w ofercie aparaty telefoniczne przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.
 5. Udostępniamy na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od złożenia żądania, wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennik sporządzony na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorzec umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennik w alfabecie łacińskim.
 6. Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej udostępniamy informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym. Udostępniamy również szczegółowy wykaz wykonanych połączeń sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 7. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 6, otrzymanego przed lub w trakcie trwania okresu rozliczeniowego realizujemy żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; jeśli faktura została już wystawiona realizujemy żądanie w terminie 30 dni.
 8. Na każde żądanie Abonenta usług telefonicznych, będącego osobą niepełnosprawną, udostępniamy w terminie 30 dni od złożenia żądania informacje o oferowanych przez nas udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych w postaci papierowej lub elektronicznej na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.
 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzecz osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, przed realizacją udogodnienia mamy prawo zażądać okazania, do wglądu, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Siedziba obsługująca użytkowników końcowych usług telefonicznych przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych jest oznakowana przy pomocy poniższych symboli: 

PLACÓWKA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:PLACÓWKA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB NIEMÓWIĄCYCH:PLACÓWKA PRZYSTOSOWANA DO OBSŁUGI ZA POMOCĄ JĘZYKA MIGOWEGO:Impressum

Strona kamnet.pl zawiera ikony następujących twórców:

 • Freepik
 • Roundicons
 • Creaticca Creative Agency
 • Fontawesome

Wszelkie znaki towarowe znajdujące się w witrynie kamnet.pl należą do ich właścicieli.